Meĥatroniko en aktualeco - Mecatrônica na atualidade

09:53 0 Comments A+ a-


Nos últimos anos cada vez mais parece que a humanidade depende dos sistemas automatizados, sistemas os quais cuidam a Engenharia Mecatrônica. Historicamente, sempre a humanidade buscou por métodos que a ajude facilitar o trabalho manual. Depois da Revolução industrial, as máquinas mudaram totalmente a distribuição das tarefas, antes apenas mecânicas, as máquinas e a produção evoluíram para os mais complexos projetos, os projetos mecatrônicos.
Quanto a mecatrônica os exploradores entram em consenso sobre o fato que ela reúne vários importantes conhecimentos, por exemplo, a computação, a mecânica, a eletricidade-eletrônica, o controle e a automação. Trabalhos feitos segundo a unidade dessas matérias. Com robôs industriais perfeitamente se pode realizar tarefas as quais seriam impossíveis de serem realizadas por mãos humanas, como exemplo trabalho em altas temperaturas, em condições não respiráveis e outras situações perigosas.
Muitas pessoas dizem que a tecnologia deixa muitos trabalhadores desempregados, infelizmente, quando surgem máquinas  que substituem um grupo de trabalhadores, eles nem sempre conseguem continuar no trabalho. Mas logicamente devemos pensar que apenas as empresas ricas são capazes de modernizar sua produção para algo ultra tecnológico. Então, certamente existirão empresas (pequenas) que ainda por um longo período usarão os tradicionais métodos de trabalho e ainda dependerão da mão de obra humana.
Pense sobre como faríamos automóveis, computadores, celulares, máquinas de calcular e até mesmo nossas escovas de dente, sem dúvida, esses itens não são produzido como arte manual, mas são feitos segundo as severas leis de padronagens técnicas e de qualidade. Reflita sobre sua vida sem tecnologia, não seria possível, a tecnologia apenas aparece da capacidade criativa humana.


Je lasta jaroj ŝajnas ke pli kaj pli la homaro dependas de la aŭtomataj sistemoj, kies zorgas la Meĥatronica Enĝenarto. Historie, ĉiam la homaro serĉas metodojn kiuj ĝin helpas faciligi la manlaboron. Post la industria Revolucio la maŝinoj tute ŝanĝigis la taskdistribuadojn,  antaŭ nur mekanikaj, la maŝinojn kaj la produktadon evouliĝis al la plej kompleksaj projektoj, la meĥatronikaj projektoj.
Pri Meĥatroniko, certe la eksploristoj interkonsentas pri fakto ke ĝi kunigas plurajn gravajn konojn, ekzemple komputado, meĥaniko, elektra-elektroniko kaj aŭtomatado. Laboroj faritaj laŭ la unueco de tiuj fakoj. Uzante industriaj robotoj perfekte oni povas realigi taskojn ke ne eblas al homaj manoj, ekzemple labori ene altaj temperaturaj lokoj, en ne spiraj kondiĉoj kaj aliaj danĝeraj situacioj.
Multajn personojn diras ke la teknologio lasas multajn laborantojn maldungitaj. Bedaŭrinde, kiam aperas maŝinojn kiuj anstataŭiĝas laborant-grupon, ili nek ĉiam sukcesas daŭrigi en tiu laboro. Sed logike oni devas pensi ke nur riĉaj entreprenoj kapablas modernigi sian produktado tre teknologa. Do, certe ekzistos aliajn entreprenojn(malgrandaj) ke longtempe uzos tradiciajn laborajn metodojn kaj ankoraŭ dependas de homara man-laboro.
Pensu pri kiel oni farus: aŭtomobilojn, komputilojn, poŝ-telefonojn, kaj eĉ nian dentbrosiloj; sendube, tiojn ne estas produktata kiel manarto sed laŭ severaj leĝoj de teknikaj kaj kvalitaj defaŭltoj. Pripensu vian vivon sen teknologio, ne eblas, la teknologio nur ekaperas el kreia homa kapablo.

Maycon Oliveira Fernandes, Estudante de Engenharia Mecatrônica - Meĥatronika Inĝenierarto Studanto