Kio estas TEJO? - O que é TEJO?

07:26 0 Comments A+ a-UEA, BEL, BEJO, TEJO... eble vi jam vidis tiujn mallongigojn ie, sen vere scii, pri kio temas. Eble vi eĉ estas membro. Eble vi estas ano de iu el tiuj organizoj sen konscii pri tio.
BEL (Brazila Esperanto-Ligo) estas la brazila esperanto-organizo el kiu BEJO reprezentas la junularon. Tiuj du organizaĵoj apartenas respektive al UEA (Universala Esperanto Asocio) kaj ĝia propra junulara branĉo TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo), aŭ pli precize, ili estas anoj de tiuj asocioj.
TEJO havas 45 landajn sekciojn kaj 2 fakajn asociojn, BEMI (Biciklista Esperantista Movado Internacia), kaj Eurokka (Esperanto-Universala-Rok-organizo, Kolektiva Komunik-Asocio). Tiuj asocioj partoprenas en la decidproceso de TEJO, ĉar ĉiu havas eblon nomumi unu reprezentanton aŭ pli por la komitato de TEJO.
La anoj de TEJO estas anoj de UEA kiuj aĝas malpli ol 30 jarojn*. Ili estas samtempe membroj de TEJO kaj tiuj de UEA. La agadoj de TEJO estas ĉefe:
- La prizorgo de IJK (Internacia Junulara Kongreso), kiu okazas ĉiujare en malsama vi akiras rabaton por la kotizo al IJK.
- La aperigo de la revuoj Kontakto kaj TEJO Tutmonde, kiuj estas sendataj al la abonantoj kaj la membroj de TEJO. Kontakto estas revuo dediĉita al la esperantista junularo, sen temi pri movadaj aferoj (kiuj aperas en TEJO Tutmonde).
- TEJO prizorgas ankaŭ la reton "Pasporta Servo", kiu estas listo de gastigantoj el la tuta mondo volante bonvenigi senpage esperantistojn hejme. Dum pli ol 30 jaroj, Pasporta servo estis la libro kiu enmeteblas poŝe, enhavante la informojn por kontakti la gastigantojn. Hodiaŭ estas ankaŭ retpaĝo, laŭ la modelo de Couchsurfing kaj Hospitality Club.**
- Kiel internacia organizaĵo TEJO havas rilatojn kun instancoj kiel la junulara sekcio de Eŭropa Unio, kiam UEA havas rilatojn kun Unesco kaj Unuiĝintaj Nacioj, inter aliaj. Tial reprezentantoj de TEJO partoprenas kunvenojn, kaj interesiĝas pri homaj rajtoj, kultura diverseco, kaj batalo kontraŭ raciismo.
- Malregule, TEJO organizas ankaŭ seminariojn, kaj trejnadojn.
La lasta IJK okazis en Santa Cruz del Norte, Kubo, ĵus post UK, kiu okazis en Havano. IJK 2011 okazos proksime de Kievo/Kijivo, en Ukrainio.
Por pliaj informoj, vizitu la retpaĝon de TEJO (www.tejo.org) aŭ senhezite kontaktu rekte la TEJO-oficejon kiu troviĝas en Roterdamo, Nederlando (http://tejo.org/fr/kontaktu).

* Krom la membroj kun Gvidlibro (MG)
** Gastejaj retoj

___________________________________________________________

UEA, BEL, BEJO, TEJO... talvez você já tenha visto essas siglas em algum lugar, sem saber realmente do que se trata. Talvez você até seja membro de alguma dessas associações sem ter consciência disso.
BEL (Liga Brasileira de Esperanto) é a organização esperantista brasileira da qual a BEJO (lê-se bêio) (Organização Brasileira de Juventude Esperantista) representa a juventude. Essas duas organizações pertencem respectivamente à UEA (Associação Universal de Esperanto) e essa tem seu próprio ramo da juventude que é a TEJO (lê-se têio) (Organização Mundial da Juventude Esperantista), ou mais precisamente, elas (BEL e BEJO) fazem parte dessas associações (UEA e TEJO).
TEJO engloba 45 sessões nacionais e duas associações específicas, a BEMI (Movimento Internacional de Ciclistas Esperantistas) e a Eurokka (Organização Universal Esperantista de Rock, Associação de Comunicação Coletiva). Essas associações participam dos processos decisivos da TEJO, pois cada uma delas tem a possibilidade de nomear um ou mais representantes para a comissão da TEJO.
Associados da TEJO são associados da UEA com menos de 30 anos*. Eles são ao mesmo tempo membros das duas associações. As ações da TEJO são principalmente:
- Organização do IJK (Congresso Internacional dos Jovens), que acontece todos os anos em países diferentes. É o evento esperantista mais importante do ano. UEA igualmente organiza o UK (Universala Kongreso). Se você é membro da TEJO você tem desconto na inscrição do IJK.
- Publicação das revistas Kontakto e TEJO Tutmonde, que são enviadas aos assinantes e aos membros da TEJO. “Kontakto” é uma revista dedicada à juventude esperantista, não abrangendo temas relativos ao movimento (isso aparece na TEJO Tutmonde).
- A TEJO também cuida da rede ‘‘Pasporta Servo’’ (Serviço de Passaporte), que é uma rede de pessoas do mundo todo que hospedam em seus lares, gratuitamente, os esperantistas. Por mais de 30 anos, o Pasporta Servo foi o livro de bolso contendo informações para contatar essas pessoas. Hoje tem também sua versão online nos moldes da Couchsurfing e o Hospitality Club.**
- Como organização internacional a TEJO tem relações com instâncias como a sessão da juventude da União Europeia, enquanto que a UEA tem relações com a Unesco e ONU, entre outras. Por isso, representantes da TEJO participam de reuniões e se interessam pelos direitos humanos, diversidade cultural e luta contra o racismo.
- Ocasionalmente, a TEJO organiza também seminários e treinamentos.
O último IJK aconteceu em Santa Cruz do Norte, Cuba, logo depois do UK que aconteceu em Havana. O IJK 2011 acontecerá nas proximidades de Kiev, na Ucrânia.
Para maiores informações, visite a página da TEJO (www.tejo.org) ou, sem hesitar, contate diretamente o escritório da TEJO que fica em Roterdã, na Holanda (http://tejo.org/fr/kontaktu).

* Além dos membros com o Livro Guia
** Redes de hospedagens


Aleks BAUDRY (França/Francujo)